Risk Analizi Eğitimi İzmir

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIKLARI

-20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çıkartılan 15 Mayıs 2013  Çarşamba  tarihli  28648 Sayılı: ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İş sağlığı ve Güvenliği eğitimlerini yeniden düzenlemiştir.

Bu yönetmelik maddelerinden
İşverenin yükümlülükleri
MADDE 5  (1) İşveren, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili;
a) Programların hazırlanması ve uygulanmasını,
b) Eğitimler için uygun yer, araç ve gereçlerin temin edilmesini,
c) Çalışanların bu programlara katılmasını,
ç) Program sonunda katılanlar için katılım belgesi düzenlenmesini sağlar.

İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri
MADDE 6  (1) İşveren, çalışanlarına asgari Ek-1’de belirtilen konuları içerecek şekilde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini sağlar.
(4) Birinci fıkraya göre verilen eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak aşağıda belirtilen düzenli aralıklarla tekrarlanır:
a) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa.
b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa.
c) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa.

Eğitim süreleri ve konuları
MADDE 11  (1) Çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlar içinde;
a) Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat,
b) Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat,
c) Çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat olarak her çalışan için düzenlenir

EK-1
EĞİTİM KONULARI TABLOSU

EĞİTİM KONULARI

1. Genel konular
a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
c) İşyeri temizliği ve düzeni,
ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

2. Sağlık konuları
a) Meslek hastalıklarının sebepleri,
b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
ç) İlkyardım

3. Teknik konular
a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
b) Elle kaldırma ve taşıma,
c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
d) Ekranlı araçlarla çalışma,
e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
f)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,
ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
ı) Tahliye ve kurtarma

Eğitim Merkezimiz 
İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Danışmanlık,
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri,
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Analizleri
Konularında hizmet vermektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Eğitim Uygulamaları
-Çalışanlara İş sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
-Risk Analizi Çalışma  Grubuna Eğitim
-İş Sağlığı ve Güvenliği Kuruluna Eğitim
-Yüksekte Çalışmada İş Güvenliği Eğitimi
-Elektrik İşlerinde İş Güvenliği Eğitimi
-Ergonomi Eğitimi

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ – ÇALIŞAN EĞİTİMİ

Amaç :
Çalışanların iş hayatında giderek daha fazla önem kazanan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kavramının unsurları üzerinde bilgi sahibi olmaları ve İş Güvenliği konusunda yasal gereklilikleri ve uygulamaları tanımaları.

Eğitime Kimler Katılmalı

Tüm Çalışanlar.

Eğitim Süresi:Madde 11 de belirtilen tehlike sınıfına göre belirlenen süreden az olmamak koşulu ile İşletme tarafından belirlenir.

Eğitim yeri 
İşletmelerin kendi eğitim salonları

Verilecek Sertifika
Katılanlara bakanlıkça yetkilendirilmiş OSGB tarafından düzenlenen “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” sertifikası verilmektedir.

Eğitimci Profili
Eğitim  A/B/C Sınıfı  İş Güvenliği Uzmanları tarafından verilmektedir.

Kapsam
Madde 11 de belirtilen

1. Genel konular
a) Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
b) Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
c) İşyeri temizliği ve düzeni,
ç) İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar

2. Sağlık konuları
a) Meslek hastalıklarının sebepleri,
b) Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
c) Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
ç) İlkyardım

3. Teknik konular
a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
b) Elle kaldırma ve taşıma,
c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
d) Ekranlı araçlarla çalışma,
e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
f)İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,
ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
ı) Tahliye ve kurtarma Konularını  kapsamaktadır.

RİSK ANALİZİ EĞİTİMİ

Amaç :
Katılımcıların, iş hayatında giderek daha fazla önem kazanan Risk Analizi kavramının unsurları üzerinde bilgi sahibi olmaları ve Risk Analizi konusunda yasal gereklilikleri ve uygulamaları tanımaları. .
Eğitime Kimler Katılmalı:
Risk Analizi Çalışma Grubu üyeleri.

Eğitim Süresi:İşletme tarafından belirlenir.

Eğitim Yeri :
İşletmelerin kendi eğitim salonları.

Verilecek Sertifika:
Katılanlara Merkezimizce düzenlenen “Risk Analizi Eğitimi” sertifikası verilmektedir.

Eğitimci Profili:

Eğitim  A/B Sınıfı  İş Güvenliği Uzmanları tarafından verilmektedir.

Kapsam :
İstatistikler  ve Raporlamaların Önemi
Tehlike ve Risk
Risk Değerlendirmesi Nedir?

 • Risk Değerlendirmesi Neden Gereklidir?
 • Risk Değerlendirmesi Ne Zaman Yapılmalıdır?
 • Risk Değerlendirmesini Kimler Yapmalıdır?
 • Risk Değerlendirmesi Süreci

-İşletme Faaliyetleri

 • Tehlikelerin Tanımlanması
 • Risklerin Belirlenmesi
 • Risklerin Derecelendirilmesi “Risk Değerlendirme Matriksi”
 • Riskin Yok Etme Planının Oluşturulması

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURUL EĞİTİMİ

AMAÇ :
Katılımcıların, İş Sağlığı ve Güvenliği konusundaki bilgilerini artırarak, kurulun işletmedeki olası tehlikeler ve güvenlik önlemlerine yönelik daha bilinçli ve etkin çalışmasını sağlamak

Eğitime Kimler Katılmalı:
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Üyeleri.

Eğitim Süresi:İşletme tarafından belirlenir.

Eğitim Yeri :
İşletmelerin kendi eğitim salonları

Verilecek Sertifika:
Katılanlara Merkezimizce düzenlenen “İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Eğitimi” sertifikası verilmektedir.

Eğitimci Profili:

Eğitim  A/B Sınıfı  İş Güvenliği Uzmanları tarafından verilmektedir.

Kapsam:
-Kurulun Görev ve Yetkileri
-İSG’de Ulusal Mevzuat ve Standartlar
-Sıkça Rastlanan İş Kazaları ve Tehlikeli Vakaların Nedenleri
-Endüstriyel Hijyenin Temel İlkeleri
-Acil Durum

 • Acil Durum Kavramı
 • Acil Durum Önlemleri ve Planları

-İki Yönlü İletişim
Meslek hastalıkları 
-İşyerlerine ait özel riskler

ELEKTRİK İŞLERİNDE İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

AMAÇ :
Elektrik tesislerinde ve elektrik ile ilgili işlerde çalışanların iş güvenliğinin temin edilmesini destekleyecek ölçülebilir bilgi ve beceri kazanmalarının sağlanması,bu tesislerdeki risklerin anlatılması, işverenlere işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının tesis edilmesi için eğitim desteğinin verilmesi.

Eğitime Kimler Katılmalı:
Şirket tarafından belirlenen personel.

Eğitim Süresi:İşletme tarafından belirlenir.

Eğitim Yeri :
İşletme eğitim salonu.

Verilecek Sertifika:
Eğitime katılanlara şirketimizce düzenlenen Elektrik Tesislerinde İş Güvenliği Eğitimine Katılım Sertifikası verilecektir.

Eğitimci Profili:

Eğiticilerimiz İş Sağlığı ve Güvenliği konularında Çalışma Bakanlığından yetkilendirilmişi A/B sertifikalı uzmanlar tarafından verilmektedir.

Kapsam:
Konuların bazıları:
-Yasal Mevzuat
– Statik Elektrik Ve Etkileri
– Elektrik Akımının İnsan Vücudu Üzerindeki Etkisi
– Genel Olarak Elektrikten Doğan Kazalarının Oluş Şekilleri
– Elektrik Kazalarından Genel Korunma Yöntemleri
– Elektrik Çarpmasına Karşı Alınabilecek Yöntemler
– Elektrikli El Aletleri İle Çalışmalar
– Elektrik Kazalarında İlk Yardım Yöntemi

YÜKSEKTE ÇALIŞMADA İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ

AMAÇ :
Yüksek yerlerdeki iş alanlarında veya yükseklik riski olan yerlerde çalışanlara yüksekte güvenli çalışma koşullarının temin edilmesi bilgi ve becerilerinin kazandırılması, ilgili işlerde çalışanların iş güvenliğinin temin edilmesini destekleyecek ölçülebilir bilgi ve beceri kazanmalarının sağlanması,bu tesislerdeki risklerin anlatılması, işverenlere işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının tesis edilmesi için eğitim desteğinin verilmesi.

Eğitime Kimler Katılmalı:
Şirket tarafından belirlenen personel.

Eğitim Süresi:İşletme tarafından belirlenir.

Eğitim Yeri :
İşletme eğitim salonu.

Verilecek Sertifika:
Eğitime katılanlara şirketimizce düzenlenen Yüksekte Çalışma Eğitimine Katılım Sertifikası verilecektir.

Eğitimci Profili:
Eğiticilerimiz İş Sağlığı ve Güvenliği konularında Çalışma Bakanlığından yetkilendirilmişi A/B sertifikalı uzmanlar tarafından verilmektedir.

Kapsam:
-Yüksekte güvenli çalışmanın yasal dayanakları
-Düşme kinetiği
-Yüksekte çalışma gerektiren işlerdeki riskler
-Yüksekte güvenli çalışma yöntemleri
-Yüksekte yapılan çalışmalarda kullanılacak ekipman ve donanımlar
-Yüksekte çalışma ekipmanları için uygunluk kriterleri
-Bağlantı noktalarının özellikleri ve seçim kriterleri
-Ekipman ve koruyucuların temizlik, bakım ve saklanma koşulları

ERGONOMİ EĞİTİMİ (BEYAZ YAKA)

AMAÇ :
Çalışanların bel sağlığı ,ofis ergonomisi ve işleteme içindeki ergonomik şartlar hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak.

İÇERİK:

 • Ergonominin tanımı
 • İnsan ve ergonomi
 • Bel bölgesinin anatomisi
 • Bel bölgesi hastalıkları,
 • Günlük hayatta bele gelen yükler
 • Hareket
 • Yük kaldırma,yük taşıma,yük indirme
 • İtme ve çekme
 • Ofis Ergonomisi
 • Ofis şartlarının ergonomik risk analizi
 • Oturuş,ayakta duruş
 • Çalışma koşulları
 • Çalışma ortamı
 • Çalışma ortamında ve evde egzersizler
 • Günlük yaşamda ergonomi
 • İş istasyonlarının ergonomik risk analizi

KATILIMCI DÜZEYİ
Beyaz yakalı çalışanlar

EĞİTİM SÜRESİ
İşletme tarafından belirlenir

EĞİTİCİ PROFİLİ
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı veya İş Yeri Hekimi

ERGONOMİ EĞİTİMİ (MAVİ YAKA)

AMAÇ :
Çalışanların işletme içindeki çalışma ortamında, bel sağlığı ve genel ergonomi konuları  hakkında bilgi sahibi olmalarını  sağlamak.

İÇERİK:

 • Ergonominin tanımı
 • İnsan ve ergonomi
 • Bel bölgesinin anatomisi
 • Bel bölgesi hastalıkları,
 • Günlük hayatta bele gelen yükler
 • Hareket
 • Yük kaldırma,yük indirme
 • İtme ve çekme
 • Oturuş,ayakta duruş
 • Omurganın eğilmesi ve döndürülmesi
 • İşyerinde yük ile ilgili hareketler
 • Çalışma ortamında ve evde egzersizler
 • Günlük yaşamda ergonomi
 • İş istasyonlarının ergonomik risk analizi

KATILIMCI DÜZEYİ
Mavi yakalı çalışanlar

EĞİTİM SÜRESİ
İşletme tarafından belirlenir

EĞİTİCİ PROFİLİ
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı veya İş Yeri Hekimi