ISO 50001 Danışmanlık ve Eğitimi İzmir

ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemleri Belgelendirme Danışmanlık Hizmetimiz

Amacımız:

Kalite  ve konfor şartlarından ödün vermeden aynı ürün ve hizmeti daha düşük enerji ile gerçekleştirmek suretiyle elde ettiğimiz kazanç, karlılık ve rekabet avantajı dışında dolaylı olarak ülke ekonomisinde yaratılan ciddi katma değer ve çevresel kazancın söz konusu olduğu enerji verimliliği çalışmalarına sistematik bir yaklaşım sunan ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemleri Belgelendirme çalışmalarınızda sistemin etkin ve verimli olacak şekilde tasarlanması ve hayata geçirilmesine yönelik destek ve danışmanlık hizmeti sunmayı amaçlamaktayız.

Danışmanlık Hizmetimizle Hedeflediğimiz Değer:

  • • Kuruluşunuzun mevcut EnYS’ni gözden geçirme, ilgili tarafların gereksinim ve beklentilerini anlama, kuvvetli ve iyileştirmeye açık alanların belirlenmesi ve ideal Enerji Yönetim Sisteminin kurulmasına yönelik önlemlerin planlanması,
  • • Klasik yaklaşımda, enerji ve üretime yönelik geçmiş yıl verileri baz alınarak belirlenen yıllık enerji tüketim ve yoğunluğu hedeflerinin yeterli olamayacağı, enerji tüketimini etkileyen bağımsız değişkenlerin belirlenmesi ve analizi (regresyon, cusum vb.) ile doğru ve gerçekçi enerji tüketim öngörü ve hedeflerinin oluşturulması,
  • • Enerji Yönetim Sisteminin her aşamasına (planlama, uygulama, gözden geçirme ve iyileştirme) yönelik kuruluşun EnYS ile ilgili tüm sorularının cevaplandırılması,
  • • Risk ve fırsatları ele alarak stratejik yönetim kavramları ışığında; EnYS stratejik amaç ve hedeflerini, uygulama planlarını ve bütçesini oluşturulup, ilgili süreçler üzerinden nasıl hayata geçirileceği,
  • • EnYS ne yönelik tüm yaklaşımlar (operasyonel kontrol, bakım, eğitim, satın alma, tasarım, İK, finans vb.) ele alınarak kuruluş içinde dokümanların oluşturulması, güncellenmesi ve yayılımının sağlanması
  • • EnYS yönelik fırsatların tespit edilerek önceliklendirilmesi, maliyetsiz, düşük maliyetli ve yatırım gerektiren fırsatların belirlenmesi ve uygulanması ile enerji verimliliğinin arttırılması, enerji maliyetlerinin düşürülerek karlılığın ve rekabet edilebilirliğinin yükseltilmesi,

gibi hususlarda paylaşım yapmayı hedeflenmekteyiz.

Danışmanlık Hizmet Süresi:

Kuruluşunuzun büyüklüğü ve çalışan sayısına göre farklılık arz etmesine rağmen ISO 50001: 2018 Enerji Yönetim Sistemleri Belgelendirme danışmanlık süremiz ortalama 14 adam/gündür. (bu süreye 3 adam/gün ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemleri Eğitimi dahildir) Danışmanlık süremiz 14 gün olarak öngörülmüştür ancak kuruluşunuzun ihtiyaç ve talebi doğrultusunda bu süre arttırılabilir.

Talebiniz halinde size sunacağımız teklifimiz ile her bir gün bazında faaliyet içeriklerimizin ISO 50001:2018 Belgelendirme Danışmanlık Planımız kapsamında ayrıca paylaşılması amaçlanmaktadır.

 

 

ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemleri Uygulamalı Eğitim Hizmetimiz

Amacımız:

ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemleri belgesi olan veya belge almak isteyen kuruluşlar için enerji verimliliği çalışmalarına yönelik uygulama örnekleri ile ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemleri ile uyumlu olarak süreçlerimizi oluşturma, geliştirme ve yönetme konularında bilgi paylaşımını amaçlamaktayız.

Eğitimin İçeriği:

1.Bölüm: Genel Bilgilendirme

•  Enerji Verimliliği
•  Devletin enerji politika ve hedefleri, İlgili yasa ve yönetmelikler, kurum/şirket ve bireysel yükümlülükler
•  Enerji Kimlik Belgesi
•  Sanayi ve binalarda enerji performans yönetimi, Enerji Etüt ve Verimlilik Arttırıcı Projeler (VAP)
•  Enerji Performans Sözleşmeleri, Hibe ve Destekler,

2. Bölüm: Enerji Yönetim Sistemi Uygulamaları (ISO 50001:2018)

Mevcut durum analizi, üst yönetim kabulü ve taahhüdü, görev ve sorumluluklar, ÖEK’lar, referans noktası, EnPG’leri, amaç ve hedefler, eylem planı, iç etüt vb. hususlarda mevcut durumun belirlenmesi

Organizasyonun bağlamı (ISO 50001 madde 4)

•  Organizasyonu ve bağlamını kavramak (ISO 50001 madde 4.1)
•  İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini anlamak (ISO 50001 madde 4.2)
•  Enerji yönetim sisteminin kapsamını belirlemek (ISO 50001 madde 4.3)
•  Enerji yönetim sistemi (ISO 50001 madde 4.4)

Liderlik ve bağlılık (ISO 50001 madde 5)

•  Liderlik ve taahhüt (ISO 50001 madde 5.1)
•  Enerji Politikası (ISO 50001 madde 5.2)
•  Organizasyondaki roller, sorumlulukların ve yetkiler (ISO 50001 madde 5.3)

Planlama (ISO 50001 madde 6 )

•  Risk ve fırsatlara yönelik faaliyetler (ISO 50001 madde 6.1)
•  Amaçlar, enerji hedefleri ve bunlara ulaşmaya yönelik planlama (ISO 50001 madde 6.2)
•  Enerji Gözden Geçirmesi (ISO 50001 madde 6.3)
•  Enerji Performans Göstergeleri (EnPG) (ISO 50001 madde 6.4)
•  Enerji Referans çizgisi (ISO 50001 madde 6.5)
•  Enerji verilerinin toplanmasına yönelik planlama (ISO 50001 madde 6.6)

Destek (ISO 50001 madde 7)  

•  Kaynaklar (ISO 50001 madde 7.1)
•  Yetkinlik (ISO 50001 madde 7.2)
•  Farkındalık (ISO 50001 madde 7.3)
•  İletişim (ISO 50001 madde 7.4) ,
1.Genel (ISO 50001 madde 7.4.1),
2.Dahili iletişim  (ISO 50001madde 7.4.2),
3.Hariciyi iletişim  (ISO 50001 madde 7.4.3)
•  Dokümante edilmiş bilgi (ISO 50001 madde 7.5),
1.Genel (ISO 50001 madde 7.5.1),
2.Oluşturmak ve güncellemek (ISO 50001 madde 7.5.2),
3.Dokümante edilmiş bilgi kontrolü (ISO 50001 madde 7.5.3),

Operasyon (ISO 50001 madde 8)  

•  Operasyon planlama ve kontrol (ISO 50001 madde 8.1)
•  Tasarım (ISO 50001 madde 8.2)
•  Satın alma (ISO 50001 madde 8.3)

Performans değerlendirmesi  (ISO 50001 madde 9)

•  Enerji performansının ve EnYS nin izlenmesi, ölçümü, analizi ve değerlendirmesi  (ISO 50001 madde 9.1)
•  Yasal gereklilikler ve diğer gerekliliklerin değ. (ISO 50001 madde 9.1.2)
•  İç denetim (ISO 50001 madde 9.2)
•  Yönetimin gözden geçirilmesi (ISO 50001 madde 9.3)

İyileştirme (ISO 50001 madde 10)

•  Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet (ISO 50001 madde10.1)
•  Sürekli iyileştirme (ISO 50001 madde10.2)
•  Finansal analiz

Katılımcı Profili: Enerji Yöneticisi,  Üretim, Satın Alma, İnsan Kaynakları, Tasarım, Bakım, Kalite Yönetimi ve konuyla ilgili üst ve orta düzey yöneticiler

Katılımcı Sayısı: En fazla 20 kişi

Eğitimin süresi:  3 gün

ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemleri İç Denetçi Eğitim Hizmetimiz

Amacımız:

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi İç Denetim sisteminin kurulması, denetimlerin planlanması ve uygulanması için gerekli bilgilerin paylaşımı yapılarak kuruluş içi “İç Denetçi” yetkinliğini ISO 19011 standardı prensiplerini de gözeterek kazandırmaktır.

Eğitimin İçeriği:

A. Genel Denetim Bilgileri

•  Tanımlar
•  Temel Amaçlar
•  Denetim Süreci
•  Iso 50001:2018 Standart Maddeleri Genel
•  Iso 19011 Standardı
•  Denetim Tipleri
•  Somut Kanıt
•  Denetim Sürecinin Yönetimi
•  Üst Yönetimin Sorumlulukları
•  Denetlenen Bölüm Yöneticisinin Sorumlulukları
•  Denetçinin Sorumlulukları
•  Ekip Liderinin Sorumlulukları
•  Denetçi Özellikleri

B. Denetim Safhaları

•  Hazırlık-duyuru / faaliyetlerin koordinasyonu
•  Denetimin Gerçekleştirilmesi
•  Raporlama
•  Takip / Sonuçların izlenmesi

C. Karşılaşılan Tipik Denetim Problemleri

•  Kaynak yetersizliği
•  Zaman yetersizliği
•  Denetçilerin yetersizliği
•  Denetlenenin tepkisi
•  Yönetim desteği olmaması
•  Moral üzerindeki olumsuz etkisi
•  Monotonlaşma
•  Gizlilik
Grup Çalışmaları
1.Detay Denetim Planı Hazırlanması
2.Uygunsuzluklar ve Düzeltici Faaliyetler Çalışması
3.Vaka Çalışması
4.Denetim Senaryoları

Katılımcı Profili: Enerji Yöneticisi,  Üretim, Satın Alma, İnsan Kaynakları, Tasarım, Bakım, Kalite Yönetimi ve konuyla ilgili üst ve orta düzey yöneticiler

Katılımcı Sayısı: En fazla 20 kişi

Eğitimin süresi: 2 gün

 

 

Enerji Etüt Proje ve VAP Hizmetlerimiz

Amacımız:

Sanayi Tesisleri başta olmak üzere Ticari, Kamu ve Konut tipi binalar için gerçekleştirdiğimiz “Enerji Etüt Proje”  hizmetimizle, kalite ve konfordan ödün vermeden enerji verimliliğinizi arttırmaya yönelik “Verimlilik Arttırıcı Projeler (VAP)” geliştirmeyi ve projelerimizi hayata geçirmek suretiyle enerji maliyetlerinizi düşürmeyi, karlılık ve rekabet edilebilirliğinizi yükseltmeyi amaçlıyoruz.

Enerji Etüt Proje Hizmetimizle Hedeflediğimiz değer:

•  Kuruluşunuzun büyüklüğüne göre süresini planladığımız etüt çalışmalarında kuruluşunuza ait tüm enerji verilerinin; yıllık ve aylık olarak enerji tüketim verileri, tüketimi etkileyen değişkenler, envanter bilgileri, Önemli Enerji Kullanım (ÖEK) alanları başta olmak üzere tüm ölçüm sonuçlarının toplanması ve analiz edilmesi,

•  Toplanan veriler ışığında yapılan analiz ve ölçümler sonucunda detaylı Enerji Etüt Raporunun hazırlanması,  öngörülen kazanç, maliyet, emisyon kazanımları, geri ödeme süresi vb. hususların yer aldığı VAP’lerin oluşturulması,

•  Enerji Etüt Raporu ile tespit edilen VAP projelerinin hayata geçirilmesi için uygulama tekliflerinin hazırlanması ve uygun finans çözümleri (hibe, teşvik, anlaşma vb.) ile birlikte sunulması,

•  Anlaşma sağlanan VAP projelerin anahtar teslim olarak uygulanması,

•  Uygulama sonrası sonuçların takip edilerek doğrulanması, taahhüt ettiğimiz öngörülen iyileştirme hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığının yapılan ölçümlerle ortaya konulması, enerji kazanımları ve geri ödeme sürelerinin doğrulanması,

gibi hususlarda çalışmalar yapmayı hedeflenmekteyiz.

Danışmanlık Hizmet Süresi:

Kuruluşunuzun büyüklüğüne bağlı olarak 5 ila 10 gün arasında değişen saha çalışmalarımız haricinde ofis çalışmaları olarak raporun (veriler ışığında analizler yapılarak iyileştirme fırsatlarının tespit edilmesi, uygulanabilir VAP proje ve tekliflerinin oluşturulması, enerji öngörülerine yönelik regresyon/cusum analizleri, proses iyileştirme önerileri vb.) hazırlanması ve sunumu.

Talebiniz halinde size sunacağımız teklifimiz ile Enerji Etüt Hizmet detaylarının ayrıca paylaşılması amaçlanmaktadır.